حقوق مسافر

الف : حقوق مسافرین
– صدور بلیط توسط شرکت مسافربری و تسلیم آن به مسافرین با ذکر مشخصات طبق ضوابط و مقررات
– اطلاع رسانی به مسافرین توسط شرکت مسافربری در زمان صدوربلیط از مسیر حرکت به نحو مقتضی
– استرداد قیمت بلیط در صورت انصراف از سفر تحت شرایط مقرر (تا یک ساعت قبل از حرکت ۱۰% و بعد از آن ۵۰% از کل مبلغ بلیط کسر می گردد)
– تمدید بلیط مسافری قبل از انجام سفر بدون پرداخت هرگونه وجه اضافی
– صدور بلیط رایگان برای اطفال کمتر از ۵ سال بدون اختصاص صندلی
– سوار و پیاده نمودن مسافرین در پایانه های مسافربری (در صورت درخواست و رضایت مسافر)
– استفاده از مزایای بیمه ای در طول سفر

– استرداد کل مبلغ بلیط در صورت تاخیر در جایگزین وسیله نقلیه ( حداکثر یک ساعت)
– شرکت حمل و نقل مسافربری در زمان تعیین شده نسبت به جایگزینی وسیله نقلیه مناسب بدون دریافت هزینه اضافی در زمان تعیین شده اقدام خواهد نمود.
– توقف وسایل نقلیه مسافربری در طول سفر جهت صرف غذا و انجام فرایض دینی در مکان و زمان مناسب
– حمل توشه همراه مسافر به میزان ۲۰ کیلوگرم بصورت رایگان و بیش از آن با پرداخت هزینه های مربوطه ۵/۲درصد نرخ پایه بلیط برای هر کیلوگرم بار اضافی
– عدم دریافت هرگونه وجهی غیر از وجه بلیط مسافری از مسافرین

ب : خدمات عمومی داخل وسیله

– رعایت اصول بهداشتی و نظافت وسیله نقلیه در طول سفر توسط شرکتهای مسافربری الزامی می باشد.
– استفاده از دستگاههای خنک کننده و گرم کننده ( کولر و بخاری ) در فصول مربوطه
– رفتار مناسب با مسافرین در طول سفر توسط رانندگان و کمک رانندگان
– عدم پخش نوار و فیلمهای غیرمجاز در طول سفر
– پذیرایی از مسافرین با مواد خوردنی و آشامیدنی
– الصاق برچسب توشه یا پلاک به توشه همراه مسافرین

All rights reserved © Pajoohan Sepand Co. 2008
کلیه حقوق این سایت برای شرکت پژوهان سپند محفوظ می باشد.