مقصد ساعت حرکت
1 زرین شهر 7صبح
2 اصفهان 7صبح-15/9-5/11- 15/3صبح-5/6 عصر  30/10 شب    –      45/11  شب
3 دلیجان

 

4 آمل 8صبح
5 بابل 8صبح
6 ساری 8صبح
7 گرگان 8صبح
8 نجف آباد 15/9صبح
9 اراک 5/10صبح –    1عصر –   12شب
10 برئجرد 5/10صبح –    1عصر –   12شب
11 خرم آباد 10 صبح –12شب
12 شاهرود 11 صبح  –  11 شب
13 بیرجند 5/11 صبح
14 اندیمشک 5/4 عصر- 5/8 شب
15 اهواز 5/4 عصر
16 سبزوار 5/11 صبح -5/7 عصر
17 نیشابور 7شب
18 مشهد 7شب
19 شهررضا 5/6 عصر-5/7 عصر
20 آباده 5/6 عصر- 5/7 عصر
21 شیراز 5/6 – 5/7 عصر
22 بجنورد 5/4 عصر -5/5 عصر

All rights reserved © Pajoohan Sepand Co. 2008
کلیه حقوق این سایت برای شرکت پژوهان سپند محفوظ می باشد.